Lietošanas noteikumi

FAVEO tīmekļa vietnei

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie noteikumi (Noteikumi) reglamentē tīmekļa vietnes www.faveo.lv  izmantošanu.

1.2 Tīmekļa vietnes (Tīmekļa vietne) īpašnieks un administrators ir SIA FAVEO, reģistrācijas nr. 50203364551, adrese Vīlandes iela 7-4, Rīga, e-pasts:

1.3 Tīmekļa vietnes lietotājs (Lietotājs) ir persona, kura izmanto Portālu.

1.4 Noteikumu izpratnē Tīmekļa vietnes izmantošana ietver sevī jebkura Tīmekļa vietnē esošā pakalpojuma, tostarp, informācijas par sevi ievietošanu, izmantošana. E-veikala darbību regulē atsevišķi noteikumi.

1.5 Tīmekļa vietnes izmantošanas priekšnoteikums ir piekrišana Noteikumiem. Ja Lietotājas nepiekrīt Noteikumiem, tas nav tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni tikai saskaņā ar Noteikumiem.

2. Tīmekļa vietne un tās izmantošana

2.1 Izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs var iegūt informāciju par darba piedāvājumiem, CV un citu ar nodarbinātību saistītu informāciju. Tāpat Lietotājs var ievadīt informāciju par sevi vai par personu, kurai Lietotājs ir atbalsta persona, kas attiecināma uz nodarbinātību, tāpat arī- informāciju par pieejamām vakancēm.

2.2 Tīmekļa vietnes izmantošana ir bez maksas

2.3 Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni vienīgi individuālai darba vietas vai darbinieka meklēšanai. Lietotājam nav atļauts bez iepriekšējas FAVEO piekrišanas izmantot Tīmekļa vietni, lai sniegtu pakalpojumus trešajām pusēm, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts par maksu vai bez maksas, vai izmantot ar Tīmekļa vietnes starpniecību iegūtos datus pretēji iepriekšējā teikumā noteiktajiem mērķiem.

2.4 Tīmekļa vietne ir tehnisks risinājums, ar kura palīdzību darba meklētāji - personas no sociālās atstumtības riska grupām (vai viņu atbalsta personas) var publicēt informāciju, kas attiecināma uz viņu darba pieredzi un prasmēm, vai meklēt darba piedāvājumus, savukārt darba devēji - publicēt savus darba piedāvājumus, un ar kura starpniecību darba meklētāji var pieteikties piedāvātajam darbam. FAVEO nepiedalās darba meklētāja un darba piedāvātāja pārrunās, nepilda starpnieka funkcijas saistībā ar darba līgumu, nav noslēdzamā darba līguma puse un nav atbildīga par Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā noslēgtā darba līguma izpildi. Tīmekļa vietnes izmantošana negarantē Lietotājam darba vietu vai darba devējam - atbilstošu darbinieku.

2.5 FAVEO nepārbauda Lietotāja datus un nesniedz nekādus apstiprinājumus par Lietotāja sniegto vai publicēto datu pareizību. FAVEO iesaka pirms darba līguma noslēgšanas rūpīgi pārbaudīt otras līgumslēdzējas puses datus.

2.6 FAVEO nav atbildīgs par datiem vai dokumentiem, kurus Lietotājs ievada Tīmekļa vietnē. Par Lietotāja ievadīto datu vai dokumentu pareizību un likumību ir atbildīgs vienīgi Lietotājs. Lietotājs ir tiesīgs ievadīt vienīgi tādus datus un dokumentus, kas ir pareizi un nav pretrunā ar FAVEO darbību, tiesībām un interesēm.

2.7 FAVEO ir tiesīgs bez brīdinājuma dzēst no Tīmekļa vietnes jebkurus datus vai dokumentus, kas ir pretrunā ar FAVEO sociālā uzņēmuma vai nodibinājuma mērķi, tās vai trešo pušu tiesībām vai interesēm, vai neatbilst sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības morāles normām. Lietotājs nav tiesīgs atkārtoti ievadīt Tīmekļa vietnē tos pašus datus vai dokumentus, ja vien FAVEO nav sniedzis tam savu piekrišanu.

2.8 FAVEO jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst veikt Tīmekļa vietnē jebkādas izmaiņas, it īpaši ierobežot piekļuvi Lietotāja datiem vai dokumentiem.

2.9 FAVEO iespēju robežās veic jebkurus nepieciešamos pasākumus, lai Tīmekļa vietne vienmēr būtu pieejama un izmantojama, tomēr tas nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes darbības traucējumiem vai tā rezultātā radīto kaitējumu.

3. Lietotāja informācija

3.1 Lietotājs Tīmekļa vietnē var ievadīt informāciju par sevi kā darba meklētāju vai par pieejamo darba vakanci.

3.2 Ievadot informāciju par pieejamo darba vakanci, Lietotājs apzinās un piekrīt savas kontaktinformācijas publicēšanai.

3.3 Ievadot informāciju par sevi kā Darba meklētāju, Lietotājs apzinās un piekrīt, ka informācija tiek publicēta un kontaktinformācija var tikt izmantota saziņai ar Lietotāju par darba vakancēm.

3.4 Ievērojot to, ka Lietotājs kā Darba meklētājs ir no sociālas atstumtības riska grupas, viņa kontaktinformācija tiek pseidonimizēta, lai pasargātu Lietotāju.

3.5 FAVEO jebkurā brīdi drīkst lūgt Lietotāju apliecināt savu personību un piederību kādai no sociālās atstumtības riska grupām, piemēram, lūdzot uzrādīt invaliditāti apliecinošu dokumentu. FAVEO ir tiesīgs dzēst Lietotāja informāciju, ja Lietotājs kā darba meklētājs nevar pierādīt piederību kādai no sociālās atstumtības riska grupām.

4. Darba meklētāju personas datu apstrādes principi

4.1 Lai spētu nodrošināt sociālā uzņēmuma funkciju un Tīmekļa vietnes darbības mērķi, FAVEO iegūst un apstrādā Lietotāja (Darba meklētāja), kas ir fiziska persona, personas datus. Dati, ko FAVEO iegūst un apstrādā var ietvert Lietotāja- vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, personas kodu, e-pasta adresi, dzīves vietas pilsētu un rajonu, telefona numuru, piederību kādai no sociālās atstumtības riska grupām, kā arī citu informāciju, kas raksturo Lietotāju un viņa/-as darba pieredzi. Sīkāk personu datu apstrādes noteikumi ir aprakstīti Privātuma politikā.

4.2 FAVEO apstrādā vienīgi tos personas datus par Lietotāju, kurus tas pats ir iesniedzis.

5. Tīmekļa vietnes lietošanas principi

5.1 FAVEO nav pienākuma automātiski nodot Lietotāja- Darba meklētāja datus darba devējam. Ja Lietotājs redz Tīmekļa vietnē tam atbilstošu darba piedāvājumu, tam ir pienākums pašam pieteikties uz norādīto vakanci, sūtot informāciju par sevi uz darba devēja norādīto kontaktinformāciju.

5.2. Lietotājs - Darba devējs, konstatējot, ka kāds no Lietotāja - darba ņēmēja publicētajiem profiliem atbilst brīvajai darba vakancei, sazinās ar Lietotāju - Darba meklētāju. Gadījumā, ja Lietotājs- Darba meklētājs neatbild vairāk kā 5 darba dienas, Lietotājs - Darba devējs sazinās ar FAVEO, izsakot savu vēlmi uzrunāt konkrēto Lietotāju - Darba ņēmēju. Šajā gadījumā FAVEO pielieto saprātīgas pūles, lai palīdzētu Lietotājiem savā starpā sakontaktēties.

6. Autortiesības un cits intelektuālais īpašums

6.1 Visas autortiesības un ar tām saistītās tiesības, (tostarp datu bāzes izstrādātāja tiesības) attiecībā uz Tīmekļa vietni un tajā publicētajiem darbiem, pieder FAVEO.

6.2 Ne Lietotājs, ne trešās puses bez iepriekšējas FAVEO rakstveida piekrišanas nav tiesīgas pavairot, izplatīt, pārsūtīt, tulkot, iekļaut citās datu bāzes un izgatavot izrakstus no Tīmekļa vietnes un tās daļām un jebkādā veidā tos izmantot. Lietotājs apņemas nenodot trešajām personām nevienu darbu, ko tas ir saņēmis Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā.

7. Lietotāja - darba devēja

7.1 Lietotājs - darba devējs izmanto Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā iegūtos Lietotāja- darba ņēmēja datus vienīgi likumīgiem mērķiem. Tas neizmanto Tīmekļa vietni vai tās rezultātā iegūtos datus darbībām, kas ir pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.2 Lietotājs - darba devējs informāciju par pieejamām vakancēm publicē valsts valodā vai ar tulkojumu valsts valodā.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1 FAVEO jebkurā brīdī bez Lietotāja piekrišanas drīkst izdarīt izmaiņas Noteikumos, publicējot grozītos Noteikumus Tīmekļa vietnē. Grozītie Noteikumi kļūst saistoši brīdī, kad tie tiek publicēti Tīmekļa vietnē. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumos veiktajām izmaiņām, tas ir tiesīgs Tīmekļa vietni neizmantot.

8.2 Noteikumus reglamentē Latvijā spēkā esošie tiesību akti.

8.3 No Noteikumiem vai Tīmekļa vietnes izmantošanas izrietošos strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīds galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.4. Noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā