Privātuma politika

FAVEO privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis SIA FAVEO (turpmāk – FAVEO), reģistrācijas numurs 50203364551, juridiskā adrese Vīlandes iela 7-4, Rīga, Latvija, Latvija, e-pasts:

2. FAVEO kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati (FAVEO interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās FAVEO sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Datu subjektu kategorijas

5. Turpmāk minētas datu subjektu kategorijas, kuru personas datus FAVEO apstrādā:

Darba meklētāji no sociālās atstumtības riska grupas ;

Atbalsta personas;

Darba devēju pārstāvji;

E-veikala klienti;

Diskusiju un pasākumu dalībnieki;

Darbinieki;

Darbinieku radinieki, kas saistīts ar sociālā uzņēmuma statusa nodrošināšanu;

Mājas lapas jaunumu saņēmēji;

Personas datu apstrādes nolūki

6. FAVEO apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Sociālā uzņēmuma mērķa sasniegšanai;

normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei;

savu  līgumsaistību izpildei  un līgumsaistību  izpildes pieprasījumam;

E-veikala darbības nodrošināšanai;

pārziņa publicitātes nodrošināšanai;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

7. FAVEO apstrādā minēto datu subjektu kategoriju personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Datu subjekta piekrišana;

Līgumsaistību izpildei;

Juridiskā pienākuma izpilde;

Datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgas intereses;

Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, sabalansējot ar datu subjekta interesēm;

normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā.

Personas datu aizsardzība

8. FAVEO aizsargā datu subjektu kategoriju personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un FAVEO saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

šifrēšanu;

pseidonimizāciju;

ugunsmūri;

citi drošības pasākumi atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Datu saņēmēju kategorijas

9. FAVEO neizpauž trešajām personām minēto datu subjektu kategoriju personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos FAVEO leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs FAVEO leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

10. FAVEO glabā personas datus kamēr tie nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kādam tie tika vākti.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

11. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

12. Datu subjektam ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt FAVEO piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt FAVEO veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz FAVEO leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

13. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā kādā no FAVEO filiālēm vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

14. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, FAVEO pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

15. FAVEO atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē  vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

16. FAVEO nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa

17. FAVEO veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

18. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi FAVEO veic uz noslēgtā līguma pamata.

Citi noteikumi

19. FAVEO ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu datu subjektam tā aktuālo versiju, ievietojot FAVEO mājaslapā.

FAVEO web privātuma politika

FAVEO web privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā FAVEO SIA ievāc un apstrādā savas mājaslapas apmeklētāju personīgos datus.

Kas mēs esam

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda FAVEO SIA (reģistrācijas numurs 50203364551, juridiskā adrese Vīlandes iela 7-4, Rīga, LV-1010), saukts par datu kontrolieri. Datu kontrolieris aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Datu kontrolieris apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Kādus datus mēs varam ievākt

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums:

informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);

Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;

informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;

jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

Kā mēs varam izmantot ievāktos datus

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;

atcerētos Jūsu valodas izvēli;

atcerētos Jūsu sīkdatņu iestatījumus;

atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;

novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;

nodrošinātu Jūsu datu drošību.

Sīkdatņu politika

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.

Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.

Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

Lai piekristu vai nepiekristu sīkdatņu izantošanai, lūdzam spiest šeit.

Jūsu datu izpaušana

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmusi skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

Jūsu datu labošana un atjaunināšana

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums.

Jūsu datu drošība

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Saites uz citām mājaslapām

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

Izmaiņas

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.